عامل بنیادی

۷۶۵/۴۹

۳۵

۰۰۰/۰

۸۲/۲

۷۱/۲

۹۳/۲

عامل ساختاری

۰۶۶/۵۰

۳۵

۰۰۰/۰

۸۱/۲

۷۰/۲

۹۳/۲

آزمون تحلیل واریانس

سطح اطمینان

(p value)

مقدار F

میانگین مربع

درجه آزادی

متغیرها

۰۰۰/.

۳۶۷/۵۴

۰۸۱/۲۰۲

۱

عامل بنیادی

۳۹۶/۴۳

۳۵

عامل ساختاری

چون سطح معناداری دو مؤلفه‌ اصلی تحقیق کمتر از ۰۵/۰ و sig=0.000 می‌باشد لذا می توان گفت که هر دو مؤلفه‌ بر مدیریت استراتژیک منابع انسانی تاثیر دارند و همچنین نشان می‌دهد این دو مؤلفه‌ دارای اهمیت یکسانی جهت چالش‌های مدیریت منابع انسانی می‌باشند.

فصل پنجم

۵-۱ مقدمه :

آنچه که در سال‌های اخیر در برنامه‌ریزی منابع انسانی مطمح نظر قرار می‌گیرد و برای آن برنامه‌ریزی استراتژیک انجام می‌گیرد، شناخت از وضعیت موجود داخلی و خارجی مؤسسه‌ به منظور مواجهه با آینده است، چرا که آن جنبه ای از برنامه‌ریزی مؤسسه‌ است که به جای توجه به مسائل مالی یا دیگر منابع به نیروی انسانی توجه دارد و.

۵-۲ تحلیل یافته ها :

تجزیه وتحلیل قوتها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات با توجه به عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار بر فعالیت‌های مؤسسه‌ صورت می‌گیرد. همچنین با افزایش رقابت و کمیابی پرسنل ماهر با احتیاجات مناسب بازار، برنامه‌ریزی و مدیریت منابع، تلاش بسیاری را در راستای برنامه‌ریزی منابع انسانی می طلبد. از این رو، بررسی الگوها و مدل های مختلف برنامه‌ریزی منابع انسانی و استفاده بهینه از آن ها در مؤسسات و سازمان‌ها جهت برنامه‌ریزی و بهسازی منابع انسانی مثمرثمر خواهد بود

می توان گفت که هر دو مؤلفه‌ بر مدیریت استراتژیک منابع انسانی تاثیر دارند و همچنین نشان می‌دهد این دو مؤلفه‌ دارای اهمیت یکسانی جهت چالش‌های مدیریت منابع انسانی می‌باشند.

بحث و تفسیر :

از آنجا که منابع انسانی با ارزش ترین عامل تولید ومنبع اصلی زاینده مزیت رقابتی و ایجادکننده قابلیت‌های کلیدی هر سازمان است و عامل انسانی منبع راهبردی برای سازمان‌ها محسوب می شود لذا برنامه‌ریزی منابع انسانی جزء برنامه‌ریزی استراتژیک است و سنگ زیربنای برنامه‌ریزی منابع انسانی شناخت مفروضاتی است که تصمیمات در آن اتخاذ می شود و درصورت پیش‌بینی و قضاوت مناسب، اهداف موردانتظار تحقق می‌یابد.

۵-۳ نتیجه گیری و پیشنهادات:

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

موضوع: "بدون موضوع"

آماره تک نمونه ای مؤلفه‌ عامل بنیادی t- test آماره t درجه آزادی سطح معناداری میانگین حد پایین حد بالا
آماره تک نمونه ای مؤلفه‌ عامل ساختاری t- test آماره t درجه آزادی سطح معناداری میانگین حد پایین حد بالا
مداحی های محرم